| www.holst.no | ingar holst personal homepage | blog | 24. juli 2022 |


24. juli 2022Om Lesbiatet


Et typisk medlem av lesbiatet. Enhver likhet med noen virkelig person, levende eller død, er ikke tilfeldig, men tilsiktet. Illustrasjon generert via runwayml.com.


🇬🇧 Read this essay in English

🇩🇪 Lesen Sie dieses Essay auf Deutsch

🇨🇳 本文章有中文譯本


    Lesbiatet er en pussig organisasjon. Formelt sett eksisterer organisasjonen ikke. Reelt sett gjør den selvfølgelig det. Lesbiatet er en slags krysning av det britiske overhuset og Røde Khmers "Angkars kølle".

Lesbiatet minner om Overhuset på den måten at organisasjonen må sanksjonere alle forslag før de kan bli til lov. Det foregår en viss debatt innad i Lesbiatet når nye ideer presenteres. Først er det vanlig at mindre betydningsfulle medlemmer av Lesbiatet uttrykker seg, for og imot. Tiden for offentlig debatt er svært kort, en uke eller to. Efter denne tiden vil en ypperstelesb presentere en fatwa om hva som er kosher, og saken er da avgjort en gang for alle. Da forventes det at alle smålesbene lojalt slutter opp om standpunktet, som blir nedfelt som en del av Den Rette Lære™. Lesbiatet kan på denne måten styre hva som er lov.

Men Lesbiatet har også en negativ rolle: organisasjonen kan uttale noe om hvilke standpunkter, eller hvilke ord, som er gale, onde og tabu. Her minner organisasjonen om Røde Khmers "Angkars kølle". Ve den som blir Lesbiatets vrede til del! Personen blir da offentlig korsfestet, skyldspørsmålet er endelig avgjort, og straffen er livsvarig. Den eneste måten forbryteren kan vinne tilbake noe av sin sivile anseelse på, er offentlig å bekjenne sin synd og sin brøde, erkjenne at man selv er ond på bunnen, men takke Lesbiatet for å vist ham Veien, Sannheten og Livet, samt å love at han nå skal vie sitt liv i Det Godes™ (Lesbiatets) tjeneste.

Lesbiatet deler en annen viktig egenskap med det britiske overhuset og Røde Khmer: lesbiatet er utelukkende et overklassefenomen. Lesbiatet rekrutteres likevel ikke fra hele overklassen, kun fra den del av overklassen som ikke driver med verdiskapning. Lesbiatet har store utfordringer med å rekruttere fra det merkantile borgerskapet. I familier der livets brød tjenes fra næringsdrift, kjøp og salg, produksjon og handel, er det sjeldnere å observere at den yngre generasjon rekrutteres til Lesbiatet. Lesbiatet rekrutteres i all hovedsak fra den parasittiske delen av overklassen: Lesbiatets ideologi er overrepresentert blant diplomater, uhjelpsbyråkrater, journalister, stortingsmenn, embedsverket, akademikere og offentlig ansatte. Lesbiatet ideologi er overrepresentert blant alle lag av offentlige ansatte, men det er likevel sjelden at de offentlig ansatte som tilhører arbeiderklassen avanserer i Lesbiatets hierarki. Proletariatet blant de offentlig ansatte blir ofte henvist til en tilværelse som smålesber.

Lesbiatet bygger altså på en strengt tolket og fullstendig tradisjonell klassemodell, men det finnes ikke spor av denne klassemodellen i Lesbiatets eksplisitte retorikk, tvert imot. Lesbiatets ideologi er alltid i området mellom klassenøytral og overklassefiendtlig. Likevel er det i praksis kun overklassen som tjener på, eller skånes fra konsekvensene av, Lesbiatets politikk. Det er kun overklassen som ikke rammes av bompenger, drivstoffavgifter og skatteøkninger. Når bilbruken må ned, er det alltid proletariatet som må la bilen stå. Lesbiatet kan nok innføre de hårdeste avgifter og skånselløst fjerne parkeringsplasser, men skjermer samtidig stortingsmennene, som får titusener i årvisse lønnsøkninger og egen garasje. Lesbiatets politikk bidrar altså til å verne om de klassene Lesbiatet rekrutteres fra.

    Lesbiatet er organisatorisk inndelt i Klimalesbiatet, Tankelesbiatet, Skattelesbiatet, Innvandringslesbiatet og NATO-lesbiatet.

    Klimalesbiatet er en apokalyptisk sekt, som sammen med Grønne Khmer arbeider for at nordmenn skal sitte nakne i skogen og spise kald, etisk mose, med CO2-måler på nesen. Innvandringslesbiatet tvinger oss så til å dele mosen med innvandrerne. I fremtiden kommer nordmenn til å smugle privat mose. Vi kommer til å få nye uttrykk, som "egenmose", "å mele sin egen mose", og vi kommer til å få nye lovbrudd, som karbonsnyteri, dvs å ta av seg CO2-måleren og snike seg til noen innpust utenom telleren. Bøker kommer til å bli forbudt, fordi det vil bli forbudt å hugge trær. Lesebrett kommer til å forbudt, fordi silikonproduksjonen har for stort karbonavtrykk. Derfor kommer Norge til å vende tilbake til situasjonen før skriftsproget oppstod. Vi kommer til å få en rik tradisjon innen heltedikt, som blir muntlig overført fra generasjon til generasjon, og de mest kontroversielle episke diktene blir bare resitert når lesbiatet ikke er til stede. Heltediktet "Men mosen min får du aldri" vil bli ufattelig populær.


Typiske medlemmer av Nordmannsstammen som sitter halvnakne i skogkanten og spiser kald, etisk mose i henhold tli direktiver gitt oss i hende av lesbiatet. Illustrasjoner generert via runwayml.com.


    Tankelesbiatet, uniformert med grønt hår, tatoveringer og neseringer, kontrollerer at det ikke utvikler seg avvikende holdninger og passer på at vi gir uttrykk for flyskam, bilskam og bevegelsesskam. Det er ikke lov å bygge veier, men det er bompenger på å gå og sykle. Det er ikke lov å bevege seg, ikke lov å kjøpe noe, eller mene noe, utover å hylle lesbiatet.

    Alt vi tjener dras inn av Skattelesbiatet som skatt. Skattepengene fordeles til Lars Gule, Det mosaiske trossamfunn, UD og NORAD. Disse sørger for at Klimalesbiatets medlemmer flyr i privatjet til de daglige klimakonferansene i Wien, Zürich, Abu Dabi og Roma, der de diskuterer hvilke isfjell som skal smelte i morgen.

    Fordi Lesbiatet i sin natur har utfordringer med tradisjonell reproduksjon, forestår NATO-lesbiatet rekrutteringen, ved at det alltid pågår en eller annen krig som genererer flyktninger, fortrinnsvis fra Sunni-muslimske områder, som forventes å bosette seg i Norge, bli lesbiske og spise mose.TI TESER OM LESBIATET

Nr 1: Lesbiatet er ikke hevet over loven, Lesbiatet _er_ loven.

Nr 2: Det er ikke lov å nevne Lesbiatet ved navn.

Nr 3: Den største tenkelige forbrytelse er ikke å være ydmyk overfor Lesbiatet.

Nr 4: De som setter seg opp mot Lesbiatet er sinnslidende.

Nr 5: Den som blir støtt over å høre sannheten om Lesbiatet, tilhører selv Lesbiatet, og jo høyere rang, dess krassere reaksjon.

Nr 6: Dine barn tilhører Lesbiatet, ikke deg.

Nr 7: Nynorsk er Lesbiatets eget sprog.

Nr. 8: Klimaet er Lesbiatets egen religion.

Nr 9: Lesbiatet tar aldri feil, derfor er det ikke noe behov for noen reversering av noen del av Lesbiatets politikk. Kolliderer Lesbiatets politikk med virkeligheten, er løsningen tvertom mer av den samme politikken, bare utført med enda større fasthet og overbevisning.

Nr 10: Om Lesbiatet skulle foreta seg noe som i eftertid bedømmes å ha vært kritikkverdig, er det fordi Lesbiatet har vært underfinansiert og underbemannet. Løsningen er derfor flere stillingshjemler, flere offentlige bevilgninger og flere fullmakter til Lesbiatet, ikke færre.


Xiamen, 24. juli 2022

Ingar